Již moudro našich babiček říká, že „co projde smysly, zůstává v mysli“. Jestliže chceme, aby
zákonitosti přírody byly našim žákům „nadosah“, je zapotřebí dát jim adekvátní nástroje, kterými tyto
zákony budou moci skutečně „osahat“. Sebekrásněji ilustrovaná učebnice, flash animace, dokonce ani
dokonale vyvedené video nedokáží zprostředkovat děje přírody „in natura“, tj. nepodají přírodovědné
fenomény přímo do žákovy vlastní, empirické zkušenosti.


Pro realizaci badatelských, žákovských i učitelských, demonstračních experimentů vám
doporučujeme sady pomůcek PASCO Sensorium. Jedná se o ucelené komplety průvodců
žákovskou úlohou, metodických pokynů pro učitele pro jejich použití a nezbytných hardwarových
pomůcek (měřicích senzorů), které vašim žákům umožní experimentovat nejen ve fyzikální, chemické
či přírodopisné učebně, ale v jakékoli třídě vaší školy i mimo ni.

Pole didaktického využití těchto sad je nesmírně široké. Sad lze využít pro samostatnou
badatelskou aktivitu studentů, stejně jako pro tradiční frontální účely učitelského pokusu. Konkrétní
forma je na každém učiteli, který rozhodne, jak a kdy experiment ve výuce použije. Chcete pomocí
motivačního experimentu uvést probíranou látku na jejím začátku? Nebo naopak chcete dětem
ukázat, že příroda se skutečně chová tak, jak jste již v teorii probrali?

Činnostní princip výuky pomocí badatelských sad také umožňuje výukou oslovit celé
spektrum vašich žáků. Máte ve třídě nadané žáky, kteří se při výkladu nudí? Zaměstnejte je
individuálně nějakým „vědecko-výzkumným“ projektem, v němž se budou realizovat, a budou schopni
se individuálně rozvíjet bez toho, aniž by narušovali chod vaší výuky! Jsou mezi vašimi studenty
naopak tací, kteří nemohou teoretické vzorce a výpočty pochopit? Opřete jejich vzdělávací proces
o ty nejjednodušší pokusy a budete mile překvapeni, kolik si ze své vlastní zkušenosti s experimentem
odnesou, a kterak jim najednou teoretické koncepty – ve světle vlastní zkušenosti – začnou dávat
smysl!